علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

پژوهشگر هنر

علیرضا کریمی

Alireza karimi
Resercher in Islamic Art & Iranian Painting
Phd Student of The comparative and analytical history of Islamic art in Shahed University
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
ORCID:0000-0002-0235-0069

کلمات کلیدی
پیوندها

·  

  • شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد دبیر شورا (دی 1393 - شهریور 1395)؛
  • همایش ملّی «نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی» - مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد - دبیر اجرایی (پاییز 1393 تا پاییز 1394)؛
  • مؤسسه آموزش عالی فردوس - مشهد مدیر پژوهش و فناوری (آبان 1392 تا شهریور 1395)
  •  انجمن علمی هنر اسلامی ایران  تهران - بازرس (خرداد 1392 تا خرداد 1394/ تابستان 1396 - تابستان 1398)؛
  •  جشنواره بین المللی امام رضا (ع) - مسئول کمیته علمی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی، ارشاد البرز (دی 1389 - مهر 1390)؛
  •  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی - دبیر انجمن علمی پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری (مهر 1388 مهر 1390)؛
  •  نمایشگاه بین­ المللی قرآن کریم تهران - مسئول کمیته فعالیتهای ویژه بخش کودک و نوجوان، دوره چهاردهم (شهریور 1385 آبان 1385)؛
  • نمایشگاه بین­ المللی کتاب تهران - معاون سالن توزیع کتب ارزی عربی بخش ناشران خارجی دوره نوزدهم (اردیبهشت 1385)