اجرایی

اجرایی

 • حوزه هنری استان البرز/ کارشناس هنرهای تجسمی (آبان 1400 -شهریور 1401)؛
 • حوزه هنری استان البرز – مسئول تدوین سند زیست بوم و مسئول کارگروه نقشه تحول (امرداد 1400 - شهریور 1401)
 • حوزه هنری استان البرز/ مسئول طرح و برنامه (بهمن 1399 - شهریور 1401)؛
 • شورای پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فردوس – مشهد دبیر شورا (دی 1393 – شهریور 1395)؛
 • همایش ملّی «نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی» - مؤسسه آموزش عالی فردوس – مشهد - دبیر اجرایی (پاییز 1393 تا پاییز 1394)؛
 • مؤسسه آموزش عالی فردوس - مشهد – مدیر پژوهش و فناوری (آبان 1392 تا شهریور 1395)
 • مؤسسه آموزش عالی فردوس - مشهد – سرپرست بسیج اساتید (اردیبهشت 1392 – اردیبهشت 1397)؛
 •  انجمن علمی هنر اسلامی ایران  تهران - بازرس (خرداد 1392 تا خرداد 1394/ تابستان 1396 – تابستان 1398)؛
 •  جشنواره بین المللی امام رضا (ع) - مسئول کمیته علمی جشنواره نهضت کتابخوانی رضوی، ارشاد البرز (دی 1389 - مهر 1390)؛
 • اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز – کرج - کارشناس معاونت فرهنگی (دی 1389 – مهر 1390)؛
 •  اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کرج - کارشناس واحد آمار و طرح و برنامه (اردیبهشت تا شهریور 1389)؛
 •  دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی - دبیر انجمن علمی پژوهش هنر دانشکده هنر و معماری (مهر 1388 – مهر 1390)؛
 •  نمایشگاه بین­المللی قرآن کریم تهران - مسئول کمیته فعالیتهای ویژه بخش کودک و نوجوان، دوره چهاردهم (شهریور 1385 – آبان 1385)؛
 • نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران - معاون سالن توزیع کتب ارزی عربی بخش ناشران خارجی دوره نوزدهم (اردیبهشت 1385)


علیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها