علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

پژوهشگر هنر

علیرضا کریمی

Alireza karimi
Resercher in Islamic Art & Iranian Painting
Phd Student of The comparative and analytical history of Islamic art in Shahed University
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
ORCID:0000-0002-0235-0069

کلمات کلیدی

1- داوری مقالات مجلات علمی

- مجله فردوس هنر (موسسه آموزش عالی فردوس/ مشهد)/ تیر 1399

- مجله نگارینه (هنر اسلامی) دانشگاه بیرجند/ خرداد ۱۳۹۹

- پژوهشنامه خراسان بزرگ دانشگاه امام رضا ع/ آذر ۱۳۹۸

 

2- داوری مقالات کنفرانس های علمی

- همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی و اسلامی/ اردیبهشت 1397

- همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی/ آبان 1394