داوری

داوری

  • داوری مقاله سومین همایش ملّی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی/ مشهد/ بهمن 1400
  • داوری مقاله- مجله علمی تخصصی فردوس هنر، مؤسسه آموزش عالی فردوس؛ تیر 1399
  • داوری مقاله- مجله علمی ترویجی نگارینه؛ دانشکده هنر دانشگاه بیرجند؛ خرداد 1399
  • داوری مقاله- مجله علمی پژوهشی خراسان بزرگ؛ دانشگاه امام رضا (ع)؛ آذر 1398
  • داوری مقاله دومین همایش ملّی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی اسلامی/ مشهد /  20 اردیبهشت 1397
  • داوری مقاله- همایش ملی نقش خراسان در شکوفایی هنر اسلامی/  هشت مورد/  مشهد  28 آبان 1394
  • داوری پایان­نامه­- کارشناسی­ارشد رشته ارتباط تصویری، نقّاشی و هنر اسلامی/  مؤسسه آموزش عالی فردوس/  97-1393


علیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها