نقد

نقد

- نقاشی البرز در آئینه پنجمین سالانه// وبسایت حوزه هنری البرز

تاسیس موزه های هنرهای معاصر در کشور؛ توسعه کمی یا کیفی؟

- نقد اجمالی سخنان وزیر در خصوص هنرهای جدیدعلیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها