عضویت ها

عضویت ها

 • شهرداری کرج/ عضو کمیته داوری سازمان سیما، منظر و فضاهای سبز شهری/ (17/04/1402 تاکنون)
 • سومین همایش ملّی نقش خراسان در شکوفایی هنر و معماری ایرانی و اسلامی/ عضو کمیته علمی (بهمن 1400)
 • سومین همایش ملّی مدیریت دانش و کسب و کارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی/ مشهد/ اردیبهشت 1400
 • دانشکده علوم پزشکی نیشابور – عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی سیب فیروزه­ای (هنر و سلامت)؛ (بهار 1398 تاکنون)
 • صندوق اعتباری هنر – عضو گروه نقاشی به شماره عضویت (28/04/1393 تاکنون)؛
 • انجمن علمی هنر اسلامی ایران (وزارت عتف) – عضو هیئت مؤسس (آذر 1391 تاکنون) ؛
 • مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد – عضو هیئت علمی گروه نقّاشی (مهر 1391- اسفند 1398)؛
 • مؤسسه آموزش عالی آباده - عضو هیئت علمی گروه هنر (اردیبهشت تا شهریور 1391)؛
 • انجمن علمی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی – عضو هیئت مدیره (بهمن 1387 تا شهریور 1390)؛
 •  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز – عضو شورای پژوهشی (شهریور 1390 تا بهار 1391)؛
 • فرمانداری ویژه شهر کرج – عضو گروه مشاوران جوان و اتاق فکر (مهر 1390 تا آذر 1390)؛
 • مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر - عضو افتخاری رشته نقاشی (اردیبهشت 1389 تاکنون)؛


علیرضا کریمی

Alireza karimi
Art Researcher
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
Instagram:Alirezakarimi.art
ORCID:0000-0002-0235-0069

دسته‌بندی
کلمات کلیدی
پیوندها