علیرضا کریمی

پژوهشگر هنر

پژوهشگر هنر

علیرضا کریمی

Alireza karimi
Resercher in Islamic Art & Iranian Painting
Phd Student of The comparative and analytical history of Islamic art in Shahed University
www.karimi.id.ir
Alireza.karimi@shahed.ac.ir
t.me/History_IslamicArt
ORCID:0000-0002-0235-0069

کلمات کلیدی
پیوندها

 

  • دانشکده علوم پزشکی نیشابور عضو هیئت تحریریه مجله علمی تخصصی سیب فیروزه­ای (هنر و سلامت)؛ (بهار 1398 تا بهار 1399)
  • صندوق اعتباری هنر عضو گروه نقاشی (28/04/1393 تاکنون)
  • انجمن علمی هنر اسلامی ایران عضو هیئت مؤسس (آذر 1391 تاکنون) ؛
  • مؤسسه آموزش عالی فردوس مشهد عضو هیئت علمی گروه نقّاشی (مهر 1391 لغایت اسفند 1398)
  • انجمن علمی پژوهش هنر دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی عضو هیئت مدیره (بهمن 1387 تا شهریور 1390)؛
  •  اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز عضو شورای پژوهشی (شهریور 1390 تا بهار 1391)؛
  • فرمانداری ویژه شهر کرج عضو گروه مشاوران جوان و اتاق فکر (مهر 1390 تا آذر 1390)؛
  • مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر - عضو افتخاری رشته نقاشی (اردیبهشت 1389 تاکنون)؛